Toppskygge
Oslo kommune
Bydel Stovner
Oslo kommune - toppbilde
Byvåpen

Våre virksomheter:

Pedagogisk fagplan for 2006-2010   Pedagogisk fagplan for 2006-2010
Alle barnehager i bydelen   Alle barnehager i bydelen
Opptak og klageadgang   Opptak og klageadgang
 

Logg på
Stovnermodellen 2006-2010


Visjon:

Sammen skal vi sprenge grenser for en livsglad barndom på Stovner

 

Kjerneverdier:

I Stovnerbarnehagene er vi rause, lekne og lyttende!

 

Med rause mener vi:

 • Å glede seg på andres vegne
 • Å unne hverandre
 • Å glede seg over mangfold og ulikheter
 • Å kunne ta individuelle hensyn
 • Å kunne by på seg selv

 

Med lekne mener vi:

 • Å ha humor
 • Å vise glede
 • Å være nysgjerrige
 • Å være kreative
 • Å vise engasjement
 • Å vise innlevelse

 

Med lyttende mener vi:

 • Å være positive
 • Å være åpne
 • Å vise anerkjennelse
 • Å ta hverandre på alvor
 • Å vise oppriktig interesse


Pedagogisk grunnsyn

Vår faglige forståelse bygger på teori og praksis, og på kjennskap til og respekt for barn. Valg av mål og planer er ikke endelige, men åpne for flere bidrag og videre utvikling. Dette er med på å gjøre det spennende og meningsfullt å delta i utviklingen av barnehagen for hele personalet.

 

Personalet i barnehagen er hele tiden i valgsituasjoner som krever bevisstgjøring, planlegging, samarbeid og ikke minst engasjement. Vi velger mål, innsatsområder og arbeidsmåter ut fra Lov om barnehager, Rammeplanen og på bakgrunn av Stovner bydels strategiske plan. Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere i forhold til det enkelte barn.

 

I barnehagene arbeides det med antirasisme. Dette innebærer aktiv handling fra de voksne i barnehagen. For å sikre at vi er gode forbilder arbeider vi kontinuerlig med våre holdninger. For å sikre alle barn samme muligheter trenger vi et kritisk perspektiv på eget arbeid. Vi skal fremme holdninger i barnegruppa som innebærer åpenhet, raushet og glede over mangfold. Om vi lykkes i dette arbeidet avhenger av om vi voksne opptrer som gode forbilder og at vi handler i tråd med de verdier Stovnermodellen er forankret i.

 

Vi vil at barna skal utvikle positiv nysgjerrighet, interesse for og glede over likhet og ulikhet. Vi ser på flerspråklighet som en ressurs. Barnehagen skal være et godt og stimulerende språkmiljø. Barna skal oppleve et ønske/ behov for å kommunisere med andre og om nødvendig oppmuntres til å ta språket i bruk.

 

Uansett barns alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn har de det til felles at de er barn med samme grunnleggende behov. Vi vil at alle barn på Stovner skal ha de samme mulighetene til å lykkes i livet, til å utvikle vennskap, mestre skolegang og utdanning.

 

Barn har medfødte evner og vilje til samspill og utvikling. Barnet er ekspert på egne reaksjoner og erfaringer. Det enkelte barn er en viktig ressurs i barnehagen. Vi møter barn med respekt og bekreftende holdninger og handlinger. Vi vet at barn er født med evne til empati. Ved å møte barn med innlevelse og inkluderende holdninger bidrar vi til barnas videre utvikling på dette området.

 

Vi vektlegger aktivt arbeid for å fremme livsglede og empati. Vi ønsker at det skal være morsomt i barnehagen. Personalet byr på seg selv og legger til rette for lek, humor og glede. Vi vil ha barn som gleder seg til resten av livet, og som vet de har mye å bidra med!

 

Leken har en framtredende plass i våre barnehager. Den er en frivillig aktivitet som kan betraktes som et grunnleggende uttrykk for barns væremåte. Barn leker fordi det skaper mening og fordi det er morsomt. Leken har en verdi i seg selv, samtidig foregår det viktige læreprosesser. Leken er den beste læringsarenaen for barn i førskolealder. Barnehagen må legge til rette for at barna kan få utfolde seg i lek som fremmer utvikling på alle områder. 

 

Vi ser på rutiner, regler, systemer og verdier som menneskeskapte og vet at de kan forandres og forbedres. Barna skal lære å stille spørsmål og tenke selv. Personalet skal ivareta barnets rett til medvirkning. Barnas egne ønsker skal taes på alvor og gjenspeiles i barnehagehverdagen. Barn utvikler nysgjerrighet og evne til selvstendig tenkning i samhandling med voksne som kan forstå barns perspektiv og forholde seg kritisk til gitte regler og normer.

 

Barn trenger hjelp og veiledning for å mestre konflikter og uenighet, de skal ikke streve med dette på egenhånd. De lærer best med støtte og oppfølging fra nære, engasjerte voksne. Det er de voksnes ansvar å legge til rette for at det bygges gode relasjoner. Barna skal oppleve at de selv og alle andre i barnehagen er viktige og nødvendige ressurser for fellesskapet.

Det pedagogiske grunnsynet skal komme til syne i holdninger, handlinger og innhold

Hjertet symboliserer holdninger, kjærlighet, anerkjennelse, omsorg, humor og glede.

 

Spiralen symboliserer organisering, regler, rutiner, dagsrytmer og gruppeinndeling. Vi organiserer for å fremme utfoldelse, utvikling og glede, og fjerne det som måtte hemme.

 

Fuglen symboliserer innholdet i barnehagen, det barn og voksne samles om og er opptatt av. Innholdet skal ha fantasi og flukt over seg, men skal også kunne lande og slå seg til ro når det er behov for det.

 

Innsatsområder og målformuleringer.

 

Innsatsområdene våre henger sammen som perler på en snor, de forutsetter og forsterker hverandre. Sammen danner de grunnlaget for det vi mener er en livsglad barndom.

 

Positivt selvbilde – empatiske handlinger – kommunikative ferdigheter - vennskap – lek –kreativitet – skaperglede

 

Vi har valgt 4 hovedmål:

 

·        Barna har et positivt selvbilde og handler empatisk

·        Barna har et rikt og variert språk

·        Barna har venner og trives i lek

·        Barna er kreative og skapende

 

Målformuleringene er konkrete og beskrivende og kan dermed evalueres. Under hvert hovedmål beskriver vi delmål for barna. Handlingsmål beskriver hvilke handlinger og holdninger som kreves av personalet for at målene for barna skal kunne nåes.

 

 

·        Barna har et positivt selvbilde og handler empatisk

 

Delmål

 • Barna føler seg betydningsfulle og vet at andre også er det
 • Barna føler tilhørighet til barnehagen og nærmiljøet
 • Barna har et rikt utviklet følelsesregister og vet at de får hjelp til å takle det som er vanskelig
 • Barna opplever mestring og påvirker egen hverdag
 • Barna er åpne for andres synspunkter og tør å si ifra og stå for noe
 • Barna gleder seg på andres vegne

 

Handlingsmål

 • Personalet er gode empatiske forbilder
 • Personalet er bekreftende og anerkjennende
 • Personalet viser at foreldrene er eksperter på egne barn
 • Innspill fra barn fører ofte til endring i barnehagen
 • Personalet formidler til barn og foreldre at alle er viktige for fellesskapet

 

 

·        Barna har et rikt og variert språk

 

Delmål

 • Barna har gode kommunikative evner
 • Barna opplever å forstå og bli forstått
 • Barna opplever stolthet over eget språk/ identitet
 • Barna viser gjensidig nysgjerrighet overfor hverandres språk
 • Barna er aktive og nyskapende språkbrukere
 • Barna er glade i å høre fortellinger og bli lest for
 • Barna er fortrolige med symboler som bokstaver og tall

 

 

Handlingsmål

 • Personalet sørger for et stimulerende språklig miljø for alle barn
 • Personalet observerer det enkelte barn for å kunne tilrettelegge for individuell språkstimulering
 • Personalet er genuint interessert i hva barnet sier og skaper tid og rom for åpne samtaler
 • Personalet legger til rette for gode samtaler mellom barna
 • Personalet legger til rette for fellesopplevelser som utgangspunkt for lek og kommunikasjon
 • Personalet ser på språklig mangfold som en ressurs
 • Personalet er oppmerksomme på stillhet og lytting
 • Personalet er gode språkmodeller
 • Tospråklige assistenter ivaretar barnas morsmål
 • Personalet leker med språket, rim og regler
 • Personalet presenterer et mangfold av litteratur og fortellinger

 

 

·        Barna har venner og trives i lek

 

Delmål

 • Barna har venner i barnehagen
 • Barna tar initiativ til lek, fordyper seg over tid og utvikler leken videre
 • Barna trives i samlek med andre, men kan også leke alene og trives i eget selskap
 • Barna bruker felles opplevelser som utgangspunkt for lek og kommunikasjon

 

Handlingsmål

 • Personalet tar vennskap på alvor og gir konkret støtte til barn som trenger å utvikle vennskapsforhold
 • Personalet er lydhøre, aktive og fleksible i forhold til barns valg av aktiviteter, venner, tid og sted
 • Personalet legger til rette for god og variert lek og involverer seg i leken
 • Personalet møter barnas konflikter aktivt og bruker tid på å hjelpe barn til å finne konstruktive løsninger
 • Personalet viser respekt for barnas tanker, fantasier og drømmer og gir barna mulighet for å være alene
 • Personalet har kunnskaper om lekeferdigheter og bruker dem aktivt i forhold til hvert enkelt barn
 • Personalet legger til rette for felles opplevelser
 • Personalet oppmuntrer til å utvikle vennskap utover barnehagen

 

 

 

·        Barn er kreative og skapende

 

Delmål

·        Barna er utforskende, grensesprengende og lærevillige

·        Barna fryder seg over mangfoldet og ser på det som er nytt og annerledes som spennende

·        Barna vet at de kan være med å bestemme over sin hverdag

·        Barna tør å stå for egne meninger og vet at uenighet er naturlig og akseptabelt

·        Barna har glede av og deltar aktivt i ulike estetiske uttrykksformer

 

     Handlingsmål

·        Personalet er utforskende og undrer seg sammen med barna

·        Personalet arbeider aktivt med å spre glede over mangfoldet

·        Personalet tar barnas interesser og ønsker på alvor og er åpne for at det kan føre til endring

·        Personalet byr på seg selv og viser glede over å være sammen med barna

·        Personalet støtter og oppmuntrer barna til å ha egne meninger

 

 

 

Samarbeid

 

I tillegg til et nært samarbeid med foreldre trenger barnehagen noen ganger et tverrfaglig samarbeid med andre instanser. Helsestasjon, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), barnevern og skole er de viktigste samarbeidspartnerne.  For å gi et godt, helhetlig tilbud til barnet og familien er vi avhengige av at samarbeidet fungerer godt. Dette er et forpliktende arbeid som alle barnehageansatte har ansvar for. Med dette som utgangspunkt har vi utarbeidet mål for disse områdene:

 

 • Foreldresamarbeid
 • Samarbeid med skoler
 • Samarbeid med helsestasjon, PPT, barnevern og andre tjenester

 

 

 

·        Foreldresamarbeid

 

Mål: Sammen med foreldrene skal vi sikre barna gode utviklingsmuligheter

 

Tiltak

 • Tilrettelegge for kommunikasjon med alle foreldre
 • Kartlegge forventninger mellom foreldre og personalet i forhold til det enkelte barn
 • Synliggjøre foreldrenes muligheter til å påvirke hverdagen ut fra individuelle behov
 • Møte foreldre med åpenhet og respekt og ta foreldrenes signaler på alvor.
 • Evaluere foreldresamarbeid – både det daglige/ spontane og det planlagte

 

 • Samarbeid med skoler

Mål 1: Barnet får en god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

 

Tiltak

 • Barnehageenheten tar initiativet til å invitere skolene til samarbeid
 • Det utarbeides årshjul for dette samarbeidet
 • Fortløpende evaluering av samarbeidet
 • Formidling av informasjon sikres, i samarbeid med foreldrene

 

Mål 2: Sikre et sammenhengende læringsløp barnehage/ skole

 

Tiltak

 • Ta initiativ til felles gjennomgang av Stovnermodell/ Rammeplan og Læreplanverk for skolene
 • Informasjonsutveksling angående lokalt innhold og metoder
 • Felles arenaer for kompetanseheving

 

·        Samarbeid med helsestasjon, PPT, barnevern og andre tjenester

 

Mål: Barnet og familien får hjelp til å mestre hverdagen og sikre barnet gode utviklingsmuligheter

 

Tiltak:

 • Egen og andres kompetanse utnyttes til beste for barnet gjennom forpliktende tverrfaglig samarbeid
 • Personalet må være offensive og ta ansvar for å fremme barnets sak

 

Personalutvikling

I arbeidet med å gi et godt tilbud til barna er personalet vår viktigste ressurs. Våre holdninger, innsats og arbeidsmetoder er viktige for kvaliteten på tilbudet. Vi ønsker en personalgruppe i faglig utvikling for å kvalitetssikre arbeidet vårt.

 

 

Mål 1

Stovnerbarnehagene har et kompetent og motivert personale som sikres utviklingsmuligheter.

 

Tiltak:

 • Styrer kartlegger ansattes kompetanse for å kunne bruke den enkeltes ressurser best mulig.
 • Samarbeid og deling av kompetanse på tvers av barnehagene
 • Kollegaveiledning brukes som metode i ministyrergruppene
 • Kollegaveiledning brukes som metode i lederteamene i barnehagene
 • Styrer sørger for nødvendig opplæring og veiledning av nyansatte
 • Barnehageavdelingen utarbeider et opplæringsprogram for nyansatte styrere
 • Medarbeidersamtale med nærmeste leder
 • Opplæringsgruppa utarbeider planer basert på utfordringer og ansattes behov for ny kunnskap/ kompetanse
 • Ansatte får faglig påfyll gjennom felles personalmøter, planleggingsdager, rosinmøter, kurs med mer
 • Barnehagene avtaler samarbeidsbarnehager seg i mellom

 

 

Mål 2

Det arbeides aktivt med rekruttering av kvalifisert personale.

 

Tiltak:

 • Barnehageavdelingen og styrergruppa samarbeider med ulike instanser med tanke på rekruttering.
 • Styrer har ansvar for å lyse ut ledige stillinger.
 • Styrer skal i samarbeid med tillitsvalgte foreta intervju og lage innstilling.
 • Kompetanseheving blant egne ansatte.
 • Styrer arbeider for økning i antall studenter fra Høgskolen i Oslo.
 • Barnehageavdelingen iverksetter tilbud om veiledning for nyansatte pedagoger.
 • Flere øvingsbarnehager

 

Resultatoppfølging

Stovnermodellen er et forpliktende arbeidsredskap for alle som arbeider i bydelens barnehager. Vi er opptatt av å se resultater av arbeidet. Pedagogiske ledere, styrere og barnehageenheten har ansvar for en kontinuerlig evaluering og videreutvikling av barnehagens arbeid. Hele personalet må delta i dette arbeidet.

 

Mål:

 • Sikre kvaliteten i alle Stovnerbarnehagene.
 • Sikre videreutvikling gjennom refleksjon over eget og barnehagens arbeid.

 

Tiltak:

 • Sette realistiske mål
 • Korrigering av tiltak på et tidligst mulig tidspunkt for å nå avtalte mål
 • Fokusering på konkrete eksempler på godt arbeid, vi kaller dem ”perler”. De samles, huskes og synliggjøres, slik at de påvirker det videre arbeidet i barnehagen.
 • Kontinuerlig formell og uformell evaluering
 • Utarbeiding av verktøy for vurdering og dokumentasjon
 • Bruk av veiledning som et redskap for refleksjon
 • Bruke barn som informanter ved intervju og samtaler. De er eksperter på å være barn i barnehage
 • Bruke foreldre som informanter gjennom daglige samtaler, foreldresamtaler og spørreundersøkelser. De er eksperter på egne barn
 • Observasjon av enkeltbarn og samspill barn/barn, barn/voksen og voksen /voksen
 • En gang i året presenterer noen styrere resultater fra sin barnehage i styrergruppa
 • Enhetsleder for barnehagene møter lederteamet i hver enkelt barnehage en gang annen hvert år for statusgjennomgang og resultatoppfølging

 

 

Felles ressurser for barn og ansatte.

Barnehageenheten har lange tradisjoner for å tilby kulturelle opplevelser for barn og personalutvikling for de ansatte. Disse tradisjonene føres videre og ivaretas av språkkoordinator, fagkonsulent, opplæringsgruppe og kulturgruppe. Nedre Fossum gård er basen for virksomheten, der er det også utlån av noe utstyr og fagbibliotek.

 


 
Tips andre om denne artikkelen» Utskriftsvennlig versjon»

Ansvarlig redaktør: Bydelsdirektør Maria Brattebakke,
Redaktør: Informasjonskonsulent Hilde May Pettersen